Hlavní témata

 • Akutní tepenné uzávěry

 • Aortální a tepenné aneuryzma

 • Arteriální hypertenze a cévní komplikace

 • Antikoagulační a protidestičková léčba

 • Arteriovenózní píštěle

 • Asymptomatická ateroskleróza a její detekce

 • Bércové vředy a jejich léčba

 • Cévní malformace

 • Cévní onemocnění u dětí a mladistvých

 • Cévní trauma

 • Diabetes a cévní komplikace

 • Diabetická noha

 • Diagnostické invazivní a neinvazivní cévní techniky

 • Diagnostika, léčba a prevence žilní trombózy

 • Duplexní sonografi e tepen a žil

 • Epidemiologie cévních onemocnění

 • Experimentální angiologie

 • Chronická cerebrospinální venózní insuficience

 • Chronická žilní insufi cience a její léčba

 • Intermitentní klaudikace

 • Ischemická choroba končetin

 • Kompresní léčba

 • Kritická končetinová ischemie

 • Léčba kmenovými buňkami

 • Léky snižující cholesterol a ateroskleróza

 • Lymfedém

 • Mechanická trombektomie

 • Mikrocirkulace

 • Onemocnění karotických tepen

 • Perkutánní angioplastika a stentování

 • Plicní hypertenze

 • Posttrombotický syndrom

 • Rekonstrukční chirurgie tepenných a žilních onemocnění

 • Rizikové faktory vaskulárních onemocnění a jejich prevence

 • Robotická a mininvazivní cévní chirurgie

 • Renovaskulární onemocnění

 • Syndromy cévní komprese

 • Trombofi lie

 • Trombofl ebitidy

 • Trombolytická léčba

 • Varixy a jejich chirurgická a endovenózní léčba

 • Vaskulitidy

 • Vazoaktivní farmaka

 • Vazoneurózy

 • Žilní tromboembolismus